вторник, 11 февраля 2014 г.

Жинсий алокани нечи ёшдан бошлаш керак?

Жинсий  алокани нечи ёшдан  бошлаш керак?  Бу савол  купчилик усмирларни  кизиктирса керак.  Тахминан 7  —10 ёшларда болада  (шу  жумладан киз  болаларда хам)  карши жинсга  нисбатан  кизикиш уйгона  бошлайди. У  карши жинс вакиллари  билан  бирга уйнаш, улар нинг  диккатини узига  каратишга  интилади. Кейинрок  уларга  ёкишга харакат  килади. Бу  хали жинсий  мулокотга  интилиш эмас,  албатта. Бу  холат купрок кизлар  да  кузатилади. 
Усмирлик  даврида  эса угил болаларда  карши  жинсга кизикиш аста-  секин  жинсий якинлик килиш  истагига айланиб  боради ва  усмирлик (айникса 16  —19 ёш)  даврида жуда кучли  ифодалангаи булади.  Киз  болада эса жинсий  алокага  майл анча кеч  бошланиб,  асосан турмуш  куришларидан  сунг бир канча вакт  утгач,  баъзиларда эса факат  тукканларидан кейин  пайдо  булади. Шуни айтиб  утиш  керакки, баъзи киз  ларда  (сексолог олим А.  Свядошнинг  маълумотларига кура,  20 фоиз  холда) жинсий алокага  интилиш 16—18  ёшдаёк  бошланади. Демак,  жинсий  алокани усмирлик  даврида  бошлаш керак экан,  деган  фикр тугилиши  мумкин.  Аслида бундай эмас.   Шуни  таъкидлаб  утмокчимиз ки,  жинсий алока инсонда,  жониворларда  булганидек,  шартсиз рефлекс  булибгина  колмай, факат одамга  хос  булган сезги,  мухаббатнинг энг  юкори нуктаси хисоб  ланади.  Инсон факат севган  кишиси  билан ковушгандагина  Аллох  инъом этган бу  лаззатни  тулалигича хис этиши  мумкин.Кушимча савол  тугилиши  мумкин: агар одам 16  —17  ёшиданок жинсий  алока  килиш лаёкатига эга  булса, то  у уз севгилисини  учратиб, у  билан турмуш  кургунча бир  неча йил утиб кетади.  Шунча  вакт узини жинсий  алокадан  тийиб юриш соглик  учун  хавфли эмасми? Йук,  хавфли  эмас. Чунки инсонга  лаззат  онларни инъом этган  Аллох,  химоя чораларини хам  уйлаб  куй ган. Бу угил  болаларда  жинсий истак  нихоятда кучай  иб кетган вактда  буладиган  поллюция холати  (уйку ва  ктида закарнинг  таранглашуви  ва эротик мазмундаги  туш  куриш натижасида  йигилиб  кетган уруг (сперма)  нинг  отилиб чикиши). "Качон  поллюция холати  булади?" деб  кутиб утир гандан,  жинсий  алокани бошлайверган  маъкул эмасми? Яна  йук, деб  жавоб бериб,  фикримизни  далиллашга уриниб  курамиз.  Айтайлик, 16—18  ёшлардаги  успирин йигит жинсий  алока  бошламокчи. Аммо  жинсий  мулокот икки киши  катнашишини талаб  киладиган  якка-ю, ягона физиоло  гик  жараён. Демак, бунинг  учун  аёл керак. Узи тенги  кизларда  бундай хохиш йук  (камдан-  кам учрайдиган  истисно хо  латини назарда  тутганда, аммо  йигитнинг "омади  келиб"  шундай кизии  учратганда хам  бу нимага олиб  келишини  узийла биласила). 
Катта ёшли  аёллар эса йигитчани  жиддий  ка бул килмайдилар.  Нима  килиш керак?  Усмирлар  купинча икки йулдан  борадилар. Бир кисми  енгил  табиат, суюкоёк  аёллар билан  мулокотда булиб,  таносил  касал ликларига  (булардан энг  хавфлиси ОИТС —  СПИД) дучор  булса, бошкалари эса  уз  максадларига зурлик  билан  эришмокчи булиб  жиноятга  кул урадилар.  Усмирлиги  кийнаб юбораётган  кучли  жинсий майлдаи  кандай  "кутулиш керак?"  Бунинг учун  спорт билан  шугулланишни  маслахат берардик.  Ишонтириб айтамизки,  фойдалана олмаган  лаззатли  онларингиз кейин  сизга ун  чандон булиб кай тади.  Жинсий хаётни фақат  ва фақат  турмуш қургандан  кейингина  бошлаш мумкин. Оила  қурмасдан қилинган  яқинлик  катта  гунохлардандир!

Комментариев нет:

Отправить комментарий